Regulamin współpracy

1. Podstawą rozpoczęcia realizacji nagrania jest uzgodnienie ceny oraz mailowe przesłanie akceptacji wyceny przez zleceniodawcę.

2. Akceptacja wyceny i rozpoczęcia zlecenia jest równoważne z akceptacją regulaminu współpracy.

3. Pick a Voice może poprosić zleceniodawcę o płatność przed wykonaniem nagrania.

4. Potwierdzone zlecenie nie może być anulowane w trakcie jego realizacji.

5. Tekst do nagrania należy przesłać pocztą elektroniczną w załączniku w formacie DOC, ODT, lub PDF. Pick a Voice może poprosić o ponowną edycję tekstu jeśli sposób jego sformatowania może utrudniać czytanie. Jeśli tekst nie będzie odpowiednio sformatowany koszt ewentualnych poprawek po nagraniu pokrywa zleceniodawca.

6. Tekst powinien mieć opisaną wymowę fonetyczną nazw własnych, wyrazów obcych i obcobrzmiących oraz skrótów. Jeśli taka wymowa nie zostanie dostarczona przez zleceniodawcę, wszelkie późniejsze zmiany wymowy są płatne według cennika poprawek.

7. Jeśli przesłany tekst jest zbyt długi, aby fizycznie zmieścić się w podanym przez zleceniodawcę timingu – nagrywamy najbardziej zbliżoną wersję czasową. Wszelkie zmiany w timingu, lub zmiany w tekście po nagraniu są dodatkowo płatne według cennika poprawek.

8. Poprawki, które nastąpiły z winy Pick a Voice są bezpłatne (niezgodność treści nagrania z tekstem, błędy w montażu, błędy przy zgraniu, przesłanie uszkodzonego pliku). Poprawki merytoryczne po nagraniu są dodatkowo płatne (np. zmiana tekstu, zmiana lektora, zmiana wymowy, nagranie dodatkowych dubli, zmiana interpretacji, zmiana timingu itp.). Dogranie wybranych fragmentów tekstu nie przekraczających 50% objętości całości to koszt dodatkowych 50% wyjściowej ceny zlecenia. Dogranie nowych dubli to koszt +100% wyjściowej ceny zlecenia. W przypadku audiobooków koszt wykonania poprawek merytorycznych i zmian w tekście ustalany jest indywidualnie.

9. W przypadku tekstów z pola eksploatacji internet podstawowy, szkolenie, użytek wewnętrzny, radio lokalne, tv lokalna, centrala telefoniczna w stawce zawiera się nagranie jednego dubla.

10. W przypadku nagrań z pola eksploatacji internet premium, radio ogólnokrajowe, tv ogólnokrajowa, kino, billboard sponsorski tv w cenie zawiera się nagranie co najmniej 3 dubli podczas pierwszej sesji nagraniowej oraz jedna dodatkowa sesja nagraniowa przeznaczona na pracę nad interpretacją. Natomiast zmiany w tekście i kolejne sesje nagraniowe są płatne +50% stawki wyjściowej nagrania.

11. Wybór lektora do zlecenia odbywa się na podstawie przesłanych przez Pick a Voice nagrań demo. Zmiana lektora już po dokonanej akceptacji traktowana jest jak nowe zlecenie, którego koszty pokrywa zleceniodawca tak samo jak koszty zlecenia z pierwszym lektorem.

12. Część nagrań odbywa się zdalnie tj. zleceniodawca nie może czynnie uczestniczyć w nagraniu. Pick a Voice nie udostępnia także namiarów telefonicznych, czy mailowych do swoich lektorów.

13. Gotowe nagranie przesyłane jest do zleceniodawcy pocztą elektroniczną w formacie WAV 48kHz 24bit w jednym pliku. Zmiany dźwięków na inne formaty oraz podział na mniejsze pliki wymagają dodatkowych ustaleń. W przypadku audiobooków gotowe nagranie przesyłane jest do zleceniodawcy pocztą elektroniczną w formacie MP3 128kbps, mono, podzielone na mniejsze pliki i odpowiednio opisane. Zmiany dźwięków na inne formaty oraz podział na mniejsze pliki wymagają dodatkowych ustaleń.

14. Standardowy okres praw do wykorzystania dźwięku w mediach – 1 rok, zapowiedziach telefonicznych – bez ograniczeń czasowych, prezentacjach multimedialnych – bez ograniczeń czasowych, przedłużenie licencji– +50% stawki wyjściowej zlecenia, inne formy – do ustalenia, audiobooki – bez ograniczeń czasowych.

15. Pick a Voice ma prawo wycofania się z produkcji (nawet podczas jej trwania). W takim przypadku Zleceniodawca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami produkcji. Pick a Voice nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wycofaniem się z produkcji.

16. W przypadku, gdy zleceniodawca nie dokona samodzielnie wyboru lektora uczestniczącego w produkcji (wybór ten zleci Pick a Voice), a materiał nie zostanie zaakceptowany – koszty zmiany lektora pokrywa zleceniodawca.

17. Pick a Voice nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia materiału wynikły z przyczyn niezależnych od Pick a Voice.

18. Pick a Voice nie ponosi odpowiedzialności za treść produkcji (odpowiedzialność taką zawsze ponosi Klient – bez względu na okoliczności).

19. Zleceniodawca zobowiązuje się do sprawdzenia i potwierdzenia odbioru produkcji w ciągu 4 dni roboczych po przesłaniu (udostępnieniu) produkcji przez Pick a Voice. Jeśli w tym terminie nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, jest to równoznaczne z akceptacją i ostatecznym odbiorem produkcji. Pick a Voice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty (koszt nagrania kaset emisyjnych, koszt kampanii itp.) powstałe w wyniku niesprawdzenia przez Klienta poprawności nagranego tekstu / spotu – ze scenariuszem.

20. Zastrzeżenia do produkcji należy zgłosić pisemnie w ciągu 4 dni od daty udostępnienia dźwięku. W przeciwnym razie Pick a Voice nie jest zobowiązana do dokonania poprawek. W przypadku nagrań audiobooków zastrzeżenia do produkcji należy zgłosić pisemnie w ciągu 14 dni od daty udostępnienia dźwięków.

21. Zleceniodawca ma prawo do emisji dźwięku zaraz po jego otrzymaniu (przed zapłatą za produkcję), jednak ma świadomość, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie może spowodować nałożenie na niego kary finansowej.

22. Brak terminowego uregulowania należności za realizację nagrania jest równoznaczny z utratą praw do rozpowszechniania dźwięku (od momentu wyprodukowania go). W przypadku emisji lub jakiegokolwiek wykorzystania dźwięku bez praw – na zleceniodawcę może zostać nałożona kara w wysokości do 10-krotności ceny zamawianego dźwięku.

23. W przypadku braku płatności Pick a Voice przekazuje informacje o należnościach (wraz z karą – o której jest mowa w pkt. 19) do KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW / BIG – po czym Pick a Voice przekazuje sprawę do postępowania Sądowego i Komorniczego.

24. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celach archiwizacyjnych oraz marketingowych Pick a Voice.

Masz pytania?

telefon:

+48 792 202 703

email:

info@pickavoice.com

telefon:

+48 792 202 703

email:

info@pickavoice.com