PAV_logo

Regulamin współpracy przy nagraniach audiobooków

1. Podstawą rozpoczęcia realizacji nagrania jest uzgodnienie ceny oraz mailowe przesłanie akceptacji wyceny przez zleceniodawcę.

2. Akceptacja wyceny i rozpoczęcia zlecenia jest równoważne z akceptacją regulaminu współpracy.

3. PICK A VOICE może poprosić zleceniodawcę o płatność przed wykonaniem nagrania.

4. Potwierdzone zlecenie nie może być anulowane w trakcie jego realizacji.

5. Tekst do nagrania należy przesłać pocztą elektroniczną w załączniku w formacie DOC, ODT, lub PDF. PICK A VOICE może poprosić o ponowną edycję tekstu jeśli sposób jego sformatowania może utrudniać czytanie. Jeśli tekst nie będzie odpowiednio sformatowany koszt ewentualnych poprawek po nagraniu pokrywa zleceniodawca, a PICK A VOICE nie odpowiada za wydłużony czas realizacji zamówienia.

6. Tekst powinien mieć opisaną wymowę fonetyczną nazw własnych, wyrazów obcych i obcobrzmiących oraz skrótów. Jeśli taka wymowa nie zostanie dostarczona przez zleceniodawcę, wszelkie późniejsze zmiany wymowy są płatne według cennika poprawek.

7. Poprawki, które nastąpiły z winy PICK A VOICE są bezpłatne (niezgodność treści nagrania z tekstem, błędy w montażu, błędy przy zgraniu, przesłanie uszkodzonego pliku). Poprawki merytoryczne po nagraniu mogą być dodatkowo płatne (np. zmiana tekstu, zmiana lektora, zmiana wymowy, nagranie dodatkowych dubli, zmiana interpretacji, zmiana timingu itp.) jeśli ich liczba będzie duża. Koszt wykonania poprawek merytorycznych i zmian w tekście ustalany jest indywidualnie.

8. W stawce nagrania zawiera się nagranie przesłanego tekstu jeden raz.

9. Wybór lektora do zlecenia odbywa się na podstawie przesłanych przez PICK A VOICE nagrań demo. Zmiana lektora już po dokonanej akceptacji traktowana jest jak nowe zlecenie, którego koszty pokrywa zleceniodawca tak samo jak koszty zlecenia z pierwszym lektorem.

10. PICK A VOICE może odmówić nagrania bezpłatnego demo jeśli wybrany lektor odmówi takiego nagrania. W takim wypadku nagrywanie demo jest wyceniane indywidualnie.

11. PICK A VOICE może odmówić nagrania bezpłatnego filmu promocyjnego jeśli wybrany lektor odmówi takiego nagrania. W takim wypadku nagrywanie filmu jest wyceniane indywidualnie.

12. PICK A VOICE może odmówić dystrybucji audiobooka, którego produkcja nie była wykonywana w PICK A VOICE.

13. Część nagrań odbywa się zdalnie tj. zleceniodawca nie może czynnie uczestniczyć w nagraniu. PICK A VOICE nie udostępnia także namiarów telefonicznych, czy mailowych do swoich lektorów.

14. Gotowe nagranie przesyłane jest do zleceniodawcy pocztą elektroniczną w formacie MP3 128kbps, mono, podzielone na mniejsze pliki i odpowiednio opisane. Zmiany dźwięków na inne formaty oraz podział na mniejsze pliki wymagają dodatkowych ustaleń.

15. Prawa autorskie do fonogramu i wykonania artystycznego są przenoszone na Zleceniodawcę według ustaleń z umowy proponowanej przez PICK A VOICE.

16. PICK A VOICE ma prawo wycofania się z produkcji (nawet podczas jej trwania). W takim przypadku Zleceniodawca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami produkcji. PICK A VOICE nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wycofaniem się z produkcji.

17. W przypadku, gdy zleceniodawca nie dokona samodzielnie wyboru lektora uczestniczącego w produkcji (wybór ten zleci Pick a Voice), a materiał nie zostanie zaakceptowany – koszty zmiany lektora pokrywa zleceniodawca.

18. PICK A VOICE nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia materiału wynikły z przyczyn niezależnych od  PICK A VOICE

19. PICK A VOICE nie ponosi odpowiedzialności za treść produkcji (odpowiedzialność taką zawsze ponosi Klient – bez względu na okoliczności).

20. Zleceniodawca zobowiązuje się do sprawdzenia i potwierdzenia odbioru produkcji w ciągu 7 dni roboczych po przesłaniu (udostępnieniu) produkcji przez PICK A VOICE. Jeśli w tym terminie nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, jest to równoznaczne z akceptacją i ostatecznym odbiorem produkcji. PICK A VOICE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty (koszt tłoczenia płyt, koszt dystrybucji, koszt kampanii itp.) powstałe w wyniku niesprawdzenia przez Klienta poprawności nagranego audiobooka z tekstem.

21. Zastrzeżenia do produkcji należy zgłosić pisemnie w ciągu 30 dni roboczych od daty udostępnienia dźwięku. W przeciwnym razie PICK A VOICE nie jest zobowiązana do dokonania poprawek. 

22. Zleceniodawca ma prawo do emisji dźwięku zaraz po jego otrzymaniu (przed zapłatą za produkcję), jednak ma świadomość, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie może spowodować nałożenie na niego kary finansowej.

23. Brak terminowego uregulowania należności za realizację nagrania jest równoznaczny z utratą praw do rozpowszechniania dźwięku (od momentu wyprodukowania go). W przypadku emisji lub jakiegokolwiek wykorzystania dźwięku bez praw – na zleceniodawcę może zostać nałożona kara w wysokości do 10-krotności ceny zamawianego dźwięku.

24. W przypadku braku płatności PICK A VOICE przekazuje informacje o należnościach (wraz z karą – o której jest mowa w pkt. 19) do KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW / BIG – po czym PICK A VOICE przekazuje sprawę do postępowania Sądowego i Komorniczego.

25. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celach archiwizacyjnych oraz marketingowych PICK A VOICE.

Masz pytania?

Copyright © 2021 pickavoice.com

PICK A VOICE

Al. Niepodległości 161/18

02-555 Warszawa

NIP: PL9522025943