PAV_logo

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PICK A VOICE Marcin Gontarz z siedzibą w Warszawie (02-555), przy al. Niepodległości 161/18,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PICK A VOICE Marcin Gontarz możliwy jest pod adresem email: info@pickavoice.com,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie może skutkować niezawarciem umowy

Regulamin ochrony danych osobowych w PICK A VOICE Marcin Gontarz z siedzibą w Warszawie (02-555) przy Al. Niepodległości 161/18; NIP 9522025943

1 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Osoby przetwarzające dane osobowe przed dopuszczeniem ich do przetwarzania danych osobowych zapoznają się z niniejszym Regulaminem

2. Osoby zapoznane z treścią Regulaminu ochrony danych osobowych zobowiązane są podpisać Oświadczenie o poufności.

3. Każda z osób dopuszczona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do:

przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu określonym przez administratora danych,
zachowania w tajemnicy danych osobowych do których ma dostęp w związku z wykonywanymi zadaniami, właściwymi do zajmowanego stanowiska,
zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych w jednostce,
ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem, dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.

4. Zabrania się przekazywania lub ujawniania danych osobom lub instytucjom, które nie wykazują się podstawą prawną uprawniającą do dostępu do takich danych.

5. Zabrania się przekazywania bezpośrednio lub przez telefon danych osobowych osobom nieupoważnionym lub osobom, których tożsamości nie można zidentyfikować.

2 UŻYTKOWANIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

1. Użytkownicy pracują na własnych, przydzielonych im przez administratora systemów informatycznych kontach. Zabronione jest umożliwianie innym osobom korzystanie z konta innego użytkownika.

2. Każdy użytkownik przetwarzający dane osobowe za pomocą sprzętu elektronicznego (np. na komputerze, na dysku sieciowym, w programie lub aplikacji, w poczcie elektronicznej) posiada swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.

3. Użytkownicy nie mogą samodzielnie zmieniać przyznanych im uprawnień.

4. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe, korzystające ze sprzętu elektronicznego (np. z komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, drukarek, skanerów, urządzeń kserujących, służbowych tabletów i telefonów) mają obowiązek jego ochrony przed jakimkolwiek zniszczeniem lub uszkodzeniem.

5. Zabronione jest samowolne otwieranie (demontaż) sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niedopuszczonych przez administratora systemów informatycznych do systemu informatycznego.

6. W przypadku zagubienia, utraty lub zniszczenia sprzętu użytkownik ma obowiązek natychmiast zgłosić takie zdarzenie administratorowi danych (bądź powołanemu inspektorowi ochrony danych).

7. Użytkownicy sprzętu, pracujący z danymi osobowymi muszą dbać o to, by osoby niepowołane nie miały możliwości wglądu do danych wyświetlanych na używanych komputerach.

8. W przypadku czasowego opuszczenia stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest włączyć blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu bądź z programu.

9. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest wylogować się z systemu informatycznego, następnie wyłączyć sprzęt komputerowy i zabezpieczyć stanowisko pracy, zgodnie z Polityką czystego biurka.

10. Należy używać programu antywirusowego. Zakazane jest wyłączanie systemu antywirusowego podczas pracy systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe.

3 POLITYKA HASEŁ

1. Hasła powinny składać się z przynajmniej 5 znaków i zawierać duże litery + małe litery + cyfry (lub znaki specjalne).
2. Hasła powinny posiadać odpowiedni stopień skomplikowania. Dlatego nie mogą być łatwymi do odgadnięcia słowami.
3. Zabronione jest udostępnianie swoich haseł nieuprawnionym osobom. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast go zmienić.
4. Nie wolno ich nigdzie zapisywać, ani naklejać np. na monitorze komputera, pod klawiaturą lub w szufladzie.
5. Hasła muszą być zmieniane co 30 dni.

4 ZASADY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PAPIEROWĄ, ZAWIERAJĄCĄ DANE OSOBOWE

1. Osoby pracujące z danymi osobowymi zobowiązane są do stosowania tzw. Polityki czystego biurka. Zgodnie z jej zasadami należy zabezpieczać dokumenty zawierające dane osobowe przed kradzieżą lub wglądem osób nieupoważnionych zarówno w czasie godzin pracy, jak i po jej zakończeniu.
2. Osoby przetwarzające dane osobowe zobowiązane są niszczyć niepotrzebną dokumentację i jej wydruki zawierające dane osobowe w niszczarkach.
3. Zabronione jest pozostawianie dokumentów z danymi osobowymi poza zabezpieczonymi pomieszczeniami.
4. Zabrania się wyrzucania niezniszczonych dokumentów na śmietnik lub porzucania ich na zewnątrz, poza jednostką.

5 WYNOSZENIE NOŚNIKÓW Z DANYMI POZA FIRMĘ

1. Użytkownicy nie mogą wynosić na zewnątrz organizacji wymiennych elektronicznych nośników informacji (np. twardych dysków, pen-driveów, pamięci typu Flash, płyt) z zapisanymi danymi osobowymi bez zgody administratora danych lub inspektora ochrony danych.
2. Jeżeli dokumenty przewozi pracownik, to on jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przewożonych dokumentów przed zgubieniem i kradzieżą.
3. Dane osobowe w wersji papierowej muszą być bezpiecznie przewożone np. w torbach, plecakach, teczkach. W razie możliwości należy korzystać ze sprawdzonych firm kurierskich.
4. W przypadku gdy dane na takich nośnikach są wynoszone poza firmę powinny być właściwie zaszyfrowane.

6 REGULACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU

1. Pracownicy zobowiązani są do korzystania z internetu wyłącznie w celach służbowych.
2. Zabronione jest uruchamianie jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomych źródeł. W przypadku takich działań użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez oprogramowanie instalowane z internetu.
3. W jednostce wprowadzone są ograniczenia w dostępie do stron internetowych, dlatego zabronione jest wchodzenie na strony o charakterze pornograficznym, przestępczym, hackerskim lub innym zakazanym przez prawo.
4. W opcjach przeglądarki internetowej nie należy włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.

7 KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ

1. E-mail służbowy należy wykorzystywać wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
2. Nie należy wysyłać korespondencji służbowej na prywatne skrzynki pocztowe pracowników lub innych osób.
3. W przypadku wysyłania dokumentacji zawierającej dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej należy zabezpieczać je hasłami.
4. Należy zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
5. Przed otwarciem załączników (plików) w mailach zawsze należy przeprowadzić wcześniejszą weryfikację nadawcy.
6. Nie należy „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron zainfekowanych lub niebezpiecznych.
7. W przypadku wysyłania poczty elektronicznej do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”.
8. Należy okresowo kasować niepotrzebne maile.
9. Użytkownik bez zgody administratora danych lub inspektora ochrony danych nie może wysyłać wiadomości zawierających dane osobowe dotyczące firmy, jego pracowników, klientów, dostawców lub kontrahentów za pośrednictwem prywatnej elektronicznej skrzynki pocztowej.

8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA

Przypadki świadomego naruszenia regulacji Regulaminu ochrony danych osobowych lub nieuzasadnionego zaniechania obowiązków mogą zostać uznane przez administratora danych za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych oraz za naruszenie przepisów karnych zawartych w RODO.

Polityka ochrony danych osobowych w PICK A VOICE Marcin Gontarz z siedzibą w Warszawie (02-555) przy al. Niepodległości 161/18; NIP 9522025943

Celem Polityki ochrony danych osobowych, zwanej dalej Polityką, jest wprowadzenie i utrzymanie wymaganej przez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) właściwej ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w PICK A VOICE Marcin Gontarz z siedzibą w Warszawie (02-555) przy al. Niepodległości 161/18, wpisanej do CEIDG pod numerem NIP 9522025943.

Niniejsza Polityka dotyczy zarówno danych osobowych przetwarzanych w sposób tradycyjny w księgach, aktach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, jak i w systemach informatycznych. Dotyczy istniejących oraz przetwarzanych w przyszłości zbiorów danych osobowych. Procedury i zasady określone w niniejszym dokumencie stosuje się do wszystkich osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zarówno zatrudnionych, jak i innych, np. wolontariuszy, praktykantów, stażystów.
W skład obszaru przetwarzania danych osobowych w PICK A VOICE Marcin Gontarz wchodzą budynki i/lub lokale położone w Warszawie (02-555) przy al. Niepodległości 161/18.

Określenia użyte w Polityce ochrony danych osobowych oznaczają:
1. administrator danych osobowych (ADO) – PICK A VOICE Marcin Gontarz
2. administrator systemów informatycznych (ASI) – osoba zobowiązana do zarządzania systemami informatycznymi wykorzystywanymi do przetwarzania danych osobowych,
3. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
4. przetwarzanie danych osobowych – gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, modyfikowanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, zwłaszcza w systemach informatycznych,
5. użytkownik – osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych,
6. system informatyczny – system (urządzenia, narzędzia, programy), w którym przetwarzane są dane osobowe,
7. zabezpieczenie systemu informatycznego – należy przez to rozumieć wdrożenie stosowanych środków administracyjnych, technicznych oraz ochrony przed modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych a także ich utratą,
8. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
9. ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

1. Zasady przetwarzania danych osobowych

1.1.
Administrator danych przetwarza dane osobowe:
zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
zbiera je w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),
adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
prawidłowo i w razie potrzeby uaktualnia zebrane dane („prawidłowość”),
przechowuje je w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),
w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

1.2.
W celu realizacji tych zasad administrator danych przetwarza dane legalnie, na podstawie przesłanek opisanych w art. 6 RODO. Pobiera dane osobowe adekwatnie do celów przetwarzania i przetwarza je przez określony czas. Wobec osób, których dane przetwarza wypełnia obowiązki informacyjne określone w art. 13 RODO lub w art. 14 RODO (gdy informacje pobierane są w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) oraz wskazuje przysługujące im uprawnienia takie jak prawo do:
dostępu do danych,
sprostowania danych,
usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
przenoszenia,
sprzeciwu wobec przetwarzania,
ograniczenia przetwarzania,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, sprzeciwu wobec bycia profilowanym.
Administrator danych zapewnia ochronę danych w przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych w postaci zawierania stosownych umów powierzenia oraz korzystając z usług podmiotów przetwarzających realizujących obowiązki wynikające z RODO. W razie wystąpienia incydentu technicznego lub fizycznego administrator danych zapewnia zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności do danych osobowych i dostępu do nich.

1.3.
Potwierdzenie spełniania obowiązków informacyjnych przez administratora danych stanowią klauzule informacyjne przekazywane osobom, których dane są przetwarzane. W przypadku pracowników
przedstawia się im klauzule do podpisania i zamieszcza w umowie zawieranej z pracownikiem.
W przypadku klientów i kontrahentów przekazywane im są w momencie zawierania umowy, są
również wywieszane w widocznym miejscu na stronie internetowej www.pickavoice.com oraz w siedzibie firmy przy al. Niepodległości 161/18, 02-555 Warszawa.

2. Upoważnienia do przetwarzania danych
Administrator danych zapewnia aby dostęp do danych osobowych w PICK A VOICE Marcin Gontarz, al. Niepodległości 161/18; 02-555 Warszawa miały tylko osoby legitymujące się nadanym przez ADO upoważnieniem. Upoważnienia określają do jakich operacji użytkownicy są uprawnieni, tj. tworzenia, usuwania, wglądu, przekazywania danych, w jakich systemach oraz na jaki czas. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych mogą być nadawane na wniosek bezpośredniego przełożonego użytkownika systemu.

3. Analiza ryzyka
Administrator danych prowadzi analizę ryzyka w celu zabezpieczenia danych osobowych adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń. Analiza prowadzona jest w przypadku zaistnienia zagrożenia oraz cyklicznie raz w roku. Analiza danych prowadzona jest osobno dla każdego zbioru danych lub dla kilku zbiorów o podobnym zakresie danych. W przypadku konieczności przeprowadza się ocenę skutków dla oceny ryzyka na mocy art. 35 RODO.

4. Wykaz zabezpieczeń
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

5. Rejestr czynności przetwarzania
Administrator danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania. W rejestrze tym zamieszcza się:
a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora,
b) cele przetwarzania,
c) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych,
d) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych,
e) gdy ma to zastosowanie, informacje na temat przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa
w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń,
f) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych,
g) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.

6. Powołanie inspektora ochrony danych
Administrator Danych Osobowych może być/jest zobowiązany powołać inspektora ochrony danych.
W przypadku powołania inspektora ochrony danych do jego zadań należą:
informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
monitorowanie przestrzegania przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz Polityki ochrony danych obowiązującej w jednostce, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
współpraca z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

W przypadku wyznaczenia inspektora ochrony danych należy zgłosić jego powołanie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia, wskazując imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora.

7. Procedura postępowania z incydentami
Administrator danych wprowadza do stosowania procedurę postępowania z incydentami naruszenia ochrony danych osobowych. Celem tej procedury jest wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 33 RODO. Procedura określa sposób definiowania incydentów zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych oraz sposób reagowania na nie, a także procedurę wprowadzenia działań naprawczych. Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych ma obowiązek poinformowania o możliwości wystąpienia incydentu lub o jego wystąpieniu. Taka informacja powinna
być przekazana bezpośredniemu przełożonemu, lub inspektorowi ochrony danych.

Powiadomienia wymagają:
niewłaściwe zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, oprogramowania przed wyciekiem, kradzieżą i utratą danych osobowych, udostępnienie haseł osobom postronnym,
niewłaściwe zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń, urządzeń i dokumentów,
nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przez pracowników (np. niestosowanie zasady czystego biurka/ekranu, ochrony haseł, niezamykanie pomieszczeń, szaf, biurek, przyklejanie kartek z hasłami w szufladach),
ślady na drzwiach, oknach i szafach wskazujące na próbę włamania,
dokumentacja zawierająca dane osobowe niszczona bez użycia niszczarki,
otwarte drzwi do pomieszczeń, szaf, gdzie przechowywane są dane osobowe,
obecność osób postronnych w jednostce,
złe ustawienie monitorów pozwalające na wgląd osób postronnych w dane osobowe,
wynoszenie danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej na zewnątrz jednostki bez upoważnienia administratora danych,
awarie serwera, komputerów, twardych dysków, oprogramowania,
udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym,
telefoniczne próby wyłudzenia danych osobowych,
kradzież, zagubienie komputerów lub CD, twardych dysków, pen-drive z danymi osobowymi,
maile nakłaniające do ujawnienia identyfikatora lub hasła,
zainfekowanie komputerów wirusem lub inne błędne zachowanie komputerów,
zdarzenia losowe (pożar obiektu, zalanie wodą, utrata zasilania, utrata łączności),
włamanie do systemu informatycznego lub pomieszczeń,
kradzież danych/sprzętu,
świadome zniszczenie dokumentów.
Należy również powiadomić administratora systemów informatycznych. Ponadto należy udokumentować wystąpienie incydentu, jego skutki oraz podjęte działania naprawcze i zaradcze. W przypadku gdy incydent skutkuje naruszeniem praw lub wolności osób fizycznych, administrator danych zgłasza je w ciągu 72 godzin Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz gdy istnieje taki wymóg, powiadamia o tym fakcie osoby, których incydent dotyczył.

8. Regulamin ochrony danych osobowych i szkolenia wewnętrzne
Administrator danych wprowadza w PICK A VOICE Marcin Gontarz, al. Niepodległości 161/18; 02-555 Warszawa; Regulamin ochrony danych osobowych w celu zapewnienia osobom przetwarzającym dane osobowe pełny zakres wiedzy na temat zasad przetwarzania danych osobowych w jednostce oraz obciążających je obowiązków z tym związanych. Osoby zapoznane z Regulaminem zobowiązane są potwierdzić fakt zapoznania się z tym dokumentem oraz zdeklarować stosowanie się do jego zasad. Każda osoba przed zatrudnieniem powinna zostać zapoznana z Regulaminem. Administrator danych zapewnia również przeszkolenie pracowników z zakresu stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a obecność pracowników należy potwierdzić pisemnie.

9. Zadania Administratora systemu informatycznego
Administrator systemu informatycznego realizuje zadania w zakresie zarządzania i bieżącego nadzoru nad systemem informatycznym administratora danych. W związku z tym:
zarządza systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, posługując się hasłem dostępu do wszystkich stacji roboczych i serwera z pozycji administratora,
przeciwdziała dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe,
przydziela każdemu użytkownikowi identyfikator oraz hasło do systemu informatycznego oraz dokonuje ewentualnych modyfikacji uprawnień, a także usuwa konta użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
przeprowadza szkolenie stanowiskowe użytkownika w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego i zasobów sieci, zapoznaje z obowiązującymi w tym zakresie dokumentami,
nadzoruje działanie mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do danych osobowych,
w sytuacji stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego informuje administratora danych/inspektora ochrony danych o naruszeniu i współdziała z nim przy usuwaniu skutków naruszenia,
prowadzi szczegółową dokumentację naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym,
sprawuje nadzór nad wykonywaniem napraw, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe, nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu informatycznego,
podejmuje działania służące zapewnieniu niezawodności zasilania komputerów, innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zapewnieniu bezpiecznej wymiany danych w sieci wewnętrznej i bezpiecznej teletransmisji.

10. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
10.1.
W przypadku zlecania przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym administrator danych zobowiązany jest zawrzeć umowę powierzenia. W jednostce prowadzony jest rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
10.2.
Umowa określa kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. Ponadto zobowiązuje podmiot przetwarzający do:
a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
b) zapewniania, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
c) podejmowania wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO,
d) przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego,
e) pomagania administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
f) pomagania administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO,
g) usuwania lub zwracania administratorowi danych osobowych oraz usuwania wszelkich istniejących kopii, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych,
h) udostępniania administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w przepisach RODO oraz umożliwiania administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzania audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

11. Czynności kontrolne
Nadzór i kontrolę nad ochroną danych osobowych sprawuje Marcin Gontarz
Czynności kontrolne przeprowadzane są raz w roku
Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, w którym dokonuje się dokładnego opisu zakresu kontroli i przeprowadzonych czynność, a także zalecenia i działania naprawcze. Protokół podpisywany jest przez osoby wykonujące czynności kontrolne.

12. Odpowiedzialność osób upoważnionych do przetwarzania danych
Niezastosowanie się do prowadzonej przez administratora danych Polityki ochrony danych osobowych, której założenia określa niniejszy dokument, i naruszenie procedur ochrony danych przez pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych może być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Masz pytania?

Copyright © 2021 pickavoice.com

PICK A VOICE

Al. Niepodległości 161/18

02-555 Warszawa

NIP: PL9522025943